Тема 6. Державні видатки

Предыдущая12345678910111213141516Следующая

1. Державні видатки – це:

1) грошові відносини, пов’язані з використанням децентра­лізованих фінансових ресурсів;

2) економічні відносини, які виникають у процесі фор­мування, розподілу та використання централізованих фондів держави;

3) сукупність фінансових відносин, що виникають на завершальному етапі розподільчого процесу у зв’язку з використанням грошових фондів держави;

4) економічні відносини, які виникають з приводу фінан­сування делегованих повноважень місцевих органів влади.

2. Об’єктом відносин у сфері державних видатків є:

1) грошові фонди, сформовані у процесі розподілу та перерозподілу частини вартості сукупного суспільного продукту та спрямовані на потреби суспільного розвитку;

2) централізовані фонди держави, кошти яких використо­вуються на забезпечення економічного розвитку країни;

3) фінансові ресурси державних цільових фондів, які вико­ристовуються для фінансування соціальних програм;

4) децентралізовані фонди фінансових ресурсів під­при­ємств державної форми власності, що спрямо­вуються на фінансування їх виробничої діяльності.

3. Державні видатки відображають:

1) розподіл національного багатства між членами суспільства;

2) розподіл і використання ВВП та національного доходу на накопичення й споживання;

3) розподіл національного доходу на відповідні види грошових коштів, що спрямовуються на задоволення потреб регіонів в економічному і соціальному розвитку;

4) перерозподіл ВВП за допомогою податків.

4. Державні видатки здійснюються:

1) тільки на макрорівні – з централізованих грошових фондів держави;

2) на мікрорівні – з децентралізованих грошових фондів, які належать підприємствам, установам державної форми власності;

3) як на макрорівні – з централізованих грошових фондів держави, так і на мікрорівні – з децентралізованих грошових фондів державних підприємств;

4) немає правильної відповіді.

5. Своєрідність державних видатків полягає у тому, що:

1) державні видатки не закріплені за державними доходами;

2) кожен вид державних видатків закріплюється за кон­кретним видом державних доходів;

3) державні видатки закріплюються за державними доходами;

4) обсяг державних видатків залежить тільки від обсягу податкових доходів держави.

6. Соціально-економічну суть державних видатків визначають:

1) державні доходи;

2) бюджетний дефіцит;

3) різні форми власності;

4) держава як інститут влади, її функції.

7. Визначити неправильну відповідь. Принципами орга­нізації державних видатків є :

1) плановість, цільова призначеність, ефективність вико­ристання;

2) рівномірність та зручність сплати податків;

3) незворотність витрат, дотримання режиму економії;

4) постійний контроль за використанням коштів.

8. Державним видаткам властиві такі ознаки:

1) мають імперативний характер, оскільки обумовлені фактом існування держави;

2) спрямовані на відтворення економічних і соціальних відносин;

3) обумовлюють збільшення податкового навантаження на юридичних та фізичних осіб;

4) усі відповіді правильні.


9574000523243196.html
9574018322620765.html
    PR.RU™